CHRZEST ŚWIĘTY

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

<< Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" >>

                                                                             Katechizm Kościoła Katolickiego

  Sakrament chrztu św. w naszej parafii udzielany jest:

* w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o g. 1o.oo.

* lub w trzecią sobotę miesiąca na Mszy Św. o g. 18.oo.

(w wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie)

 Najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice zgłaszają się do biura parafialnego.

Sakramentu chrztu św. udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Jeśli chrzest odbywa się poza parafią zamieszkania rodziców dziecka należy dostarczyć pisemną zgodę od swojego proboszcza.

 Słowo do rodziców:

 Istotnym obowiązkiem rodziców jest przygotowanie się do świadomego udziału w sakramencie chrztu św. swojego dziecka. Dotyczy to zarówno przygotowania liturgicznego ( udział w katechezie ) jak i duchowego ( m.in. przystąpienie do sakramentu spowiedzi św. ).

 Oprócz niżej wymienionych dokumentów, które rodzice mają obowiązek przedstawić przed chrztem warto pamiętać m.in. o pięknej tradycji wybierania imienia dla dziecka wśród świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka.

 Rodzice w czasie udzielania sakramentu chrztu św. publicznie proszą o chrzest dla dziecka; kreślą znak krzyża na czole dziecka; wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary; niosą dziecko do chrzcielnicy ( matka); otrzymują specjalne błogosławieństwo.

 Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 Wymagane dokumenty:

 - akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

 - dane personalne rodziców ( imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki, wiek, zawód, wyznanie, adres zamieszkania – dziecko powinno być ochrzczone w parafii zamieszkania rodziców )

 - świadectwo zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego rodziców ( jeśli odbył się poza naszą parafią ) lub w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego zaświadczenie z USC o zawarciu kontraktu cywilnego

 - dane personalne rodziców chrzestnych ( imię i nazwisko, wiek, zawód, wyznanie, stan cywilny, adres zamieszkania ) – w przypadku rodzica chrzestnego spoza naszej parafii należy przedstawić zaświadczenie z parafii zamieszkania o możliwości pełnienia godności matki lub ojca chrzestnego ( przyjęli sakrament bierzmowania, są katolikami żyjącymi zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego – regularnie przystępują do sakramentów św. )

 Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

 Przed zgłoszeniem chrztu św. w biurze parafialnym należy wybrać matkę i ojca chrzestnego, którzy mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób. które nie mogą uczynić tego szczerze.


Zgodnie z Prawem Kanonicznym rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

 - jest wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

 - jest wierząca, spełnia praktyki religijne i zna prawdy wiary

 - ukończyła 16 lat

 - przyjęła sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii, prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić

 - jest wolna od jakichkolwiek kar kanonicznych

 - nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

 Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby:

 - niewierzące

 - niepraktykujące

 - prowadzące gorszący tryb życia

 - bez przyjętego sakramentu bierzmowania

 - żyjące w związku nie sakramentalnym ( na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego )

- objęte obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej

 Przygotowanie do chrztu:

 Przed udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego rodzice oraz rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przygotowującej do sakramentu!

 Katecheza przygotowująca dla rodziców i chrzestnych odbywa się raz w miesiącu – termin spotkania podawany jest na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

 Duchowe przygotowanie to spowiedź święta rodziców i chrzestnych ( oczywiście nie mogą skorzystać z Sakramentu Pojednania osoby żyjące w związku nie sakramentalnym – na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu kościelnego )

Ceremonia chrztu świętego

 Należy przybyć do kościoła przynajmniej 5 min. przed rozpoczęciem Mszy św.

 Dla rodziców i chrzestnych przygotowane są miejsca w pierwszych ławkach.

 Na Mszę św., podczas której udzielany jest Sakrament Chrztu należy przynieść białą szatę i świecę chrzcielną ( zwyczajowo Ojciec Chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a Matka Chrzestna symboliczną białą szatę ).

Fotografować i filmować w kościele w czasie chrztu mogą jedynie osoby, które ukończyły Kurs Liturgiczny organizowany przez Komisję Liturgiczną Archidiecezji Poznańskiej i mają zgodę proboszcza ( należy zgłosić w zakrystii zamiar wykonywania zdjęć i filmowania ).  

Po Mszy św. rodzice i chrzestni odbierają pamiątkę chrztu św. dziecka ( warto pamiętać w jakiej parafii i którego dnia odbył się Sakrament Chrztu św. – będzie to potrzebne przy okazji przyjmowania następnych sakramentów )

Pamiętajmy, że najwspanialszym darem dla dziecka

jest dar modlitwy i przyjęcie Komunii św.

w intencji nowoochrzczonego dziecka przez najbliższą rodzinę!

Joomla templates by a4joomla